Suaugusiųjų katalikiškos organizacijos

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Marijampolės skyrius
  Kęstučio g. 3-1, LT-68308 Marijampolė
  M. tel. (682) 2 06 05
  El. p. mmm.marijamil@gmail.com
  Vadovė – Marija MILIAUSKIENĖ
Vilkaviškio skyrius
  Vytauto g. 83, LT-70139 Vilkaviškis
  M. tel. (682) 1 58 24
  Vadovė – Angelė BAKŠIENĖ

Maltos ordino pagalbos tarnyba vykdo šias programas:

 • „Maistas ant ratų“ – išvežiojami šilti pietūs į namus
 • „Slauga namuose“ – specialius kursus baigę MOPT nariai lanko vienišus ligotus žmones ir jiems teikia medicininę, socialinę bei psichologinę pagalbą
 • „Invalidų integracija į visuomenę“ – neįgaliems žmonėms organizuojamos šventės, sporto varžybos ir kiti renginiai, daug dėmesio skiriama jų darbinei integracijai, palaikomas ryšys su invalidų darbo įmone UAB „Draugužis“, įsikūrusia Jūrės kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje

««« į viršų

Marijos legionas

  Marijos legiono „Karalienė Taikos“ titulo kurijos nariai Lūginėje, pal. Jurgio Matulaičio tėviškėjeP. Kriaučiūno g. 5, LT-68298 Marijampolė
  Tel. (343) 7 69 11
  Dvasios vadas – kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC
  M. tel. (606) 13 448
  Pirmininkė – Julija BLAŠKEVIČIENĖ
  M. tel. (676) 08 758
  Vicepirmininkė – Albina MERKEVIČIENĖ
  M. tel. (674) 59 035
  Sekretorė – Aldona VOSYLIENĖ
  M. tel. (614) 72 271

Tikslas

Marijos legionas siekia Dievo garbės ir savo narių asmeninio šventumo, ypatingai pasitikint Švč. Mergelės Marijos užtarimu. Legiono šūkis „Per Mariam ad Jesum“ – „Per Mariją prie Jėzaus“.

Nariai

Marijos legionui gali priklausyti visi praktikuojantys katalikai nuo 18 metų amžiaus, norintys tarnauti Dievui pagal legiono įstatus. Legionas turi jaunimo skyrių, kuriame buriasi 12–18 metų jaunuoliai. Marijos legioną sudaro aktyvūs nariai ir nariai pagalbininkai.

Aktyvus Marijos legiono narys įsipareigoja kas savaitę lankyti vietinį narių susirinkimą ir bent dvi valandas skirti apaštalavimui: katekizuoti vaikus, lankyti ligonius, kalinius, supažindinti žmones su parapijos veikla ir joje dirbančiomis organizacijomis, skleisti Rožinio maldą ir pan.

Nariai pagalbininkai yra besimeldžiantis Marijos legiono sparnas, tuo būdu veiksmingai paremiantis aktyviųjų legionierių veiklą.

Statistika

Marijos legionas yra tarptautinė katalikų vyrų ir moterų draugija, įkurta 1921 m. Dubline, Airijoje ir šiuo metu turinti apie milijoną aktyvių narių bei dar didesnį skaičių pagalbininkų.

Vilkaviškio vyskupijoje pirmasis Marijos legiono prezidiumas įkurtas 1994 m. Po dviejų metų čia pradėjo veiklą „Karalienė Taikos“ titulo kurija. 2005 m. ji apėmė 17 prezidiumų su 150 aktyvių narių ir 2 699 nariais pagalbininkais. Marijos legiono prezidiumai veikia Aleksote, Alytuje, Alvite, Aukštojoje Panemunėje, Gelgaudiškyje, Gižuose, Igliaukoje, Kazlų Rūdoje, Kudirkos Naumiestyje, Liudvinave, Marijampolėje (du), Miroslave, Šakiuose, Tabariškėse, Vilkaviškyje, Virbalyje.

««« į viršų

Bendruomenė „Tikėjimas ir šviesa“

Marijampolės „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė
  Vytauto g. 25, LT-68300 Marijampolė
  M. tel. (610) 08 633
  Atsakingas asmuo – Laima ŠIUPIENYTĖ

„Tikėjimas ir šviesa“ yra pasaulinis bendruomenių judėjimas, vienijantis žmones su protine negalia, jų namiškius bei draugus – savanorius talkininkus. Šis Jean Vanier ir Marie-Hélène Mathieu įkurtas judėjimas kilo 1971 m., po 12 000 dalyvių subūrusios neįgaliųjų ir sveikųjų piligriminės kelionės į Marijos šventovę Lurde, Prancūzijoje.

„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė susirenka kartą per mėnesį, kad pasidalytų džiaugsmu ir skausmu, kartu melstųsi, o užsimezgusią bičiulystę įvairiais būdais palaikytų ir tarp susitikimų. Toks bendravimas padeda neįgaliesiems atrasti savo pašaukimą, būti kartu su sveikaisiais ir dalytis su jais širdies turtais. Neįgalius vaikus auginantys tėvai bendruomenėje randa palaikymą sunkiais gyvenimo momentais, lengviau pastebi sūnaus ar dukros dvasinį grožį. Savanoriai bičiuliai mokosi nesavanaudiškai mylėti ir atpažinti Jėzų mažutėliuose.

Po dešimties susitikimų „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė pasirenka vardą ir yra pripažįstama tarptautiniu mastu.

Marijampolėje „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės užuomazga atsirado 1997 m., apsilankius čia bendruomenei „Aušros žvaigždė“ iš Kauno. Jai labai reikalingi savanoriai pagalbininkai.

««« į viršų

PASIŠVENTUSIŲ NAŠLIŲ ASOCIACIJA

„Izadai2.JPG“
  P. Kriaučiūno g. 17, 68298 Marijampolė
  M. tel. (654) 15 424
  Kapelionas – kun., teol. dr. Žydrūnas KULPYS
  Asociacijos sekretoriatas – Birutė ŽIEMIENĖ, Elena ŽINTIKIENĖ, Marytė RUTKAUSKIENĖ
  El. p. biruto1111@gmail.com

2011 m. gegužės 9 d. Vilkaviškio vyskupijos vyskupui Rimantui Norvilai patvirtinus statutą ir reglamentą, Vilkaviškio vyskupijoje įkurta pasišventusių našlių asociacija. Ją sudaro našlės, kurios laisva valia apsisprendė pasiaukoti Dievui bei Bažnyčiai ir visą gyvenimą likti našlėmis. Pasišventusios našlės gyvena atskirai, o jų kasdienio gyvenimo gairės apibrėžtos statute: ištikimybė liturginei ir asmeninei maldai, Dievo Žodžio apmąstymas, kasdienės šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracija, dažnas Atgailos sakramento šventimas, dalyvavimas formacijos susirinkimuose. Jos daro privačius skaistumo įžadus, kad mylėtų Kristų nepadalinta širdimi ir geriau tarnautų artimui.

Ši asociacija skirta praktikuojančioms katalikėms, ne jaunesnėms kaip 50 metų (pasiruošimą galima pradėti turint 46 metus), našlėms. Jau susibūrusios moterys kviečia į savo būrį ir kitas našles.

««« į viršų

Pilnų namų bendruomenė

„Pilnų namų bendruomenės logotipas“
  Parko g. 23, Panaros k., Merkinės sen., 65320, Varėnos r.
  Steigėjas, Dievo Gailestingumo koplyčios rektorius – g. kan., literatūrolog. mgr., kun. Valerijus RUDZINSKAS
  M. tel. (698) 31 356
  Administracija
  Moderatorius – br., elektronikos inžinerijos mgr. Laimonas MITUZAS
  M. tel. (698) 73 004
  El. paštas: laimonas@pnb.lt, info@pnb.lt
  Svetainė internete: www.pnb.lt

Pilnų namų bendruomenė – katalikų bendrija, vienijanti tikinčiuosius, trokštančius liudyti, visų pirma atstumtiesiems ir nusivylusiems, išganymo viltį, siekiančius nuolat atsinaujinti Dvasioje, subręsti krikščioniškam pašaukimui ir drauge tarnauti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje atsinaujinimui.
Bendruomenės šūkis - GAILESTINGUMAS IR IŠTIKIMYBĖ.

Bendruomenėje gyvenama vadovaujantis Įstatais, Nuostatomis, Dienotvarke ir Vidaus gyvenimo taisyklėmis. Keturis kartus dienoje kalbamos Dievo tautos liturginės valandos, visi dalyvauja šv. Mišiose, įvairiose dvasinėse pratybose, o taip pat dirba bei studijuoja. Nuolat stengiamasi ugdyti tikėjimą bei humanitarinį išprusimą. Be to, vykstama į ekskursijas, rengiamos įvairios kultūrinės programas.

Šiuo metu bendruomenėje yra 5 broliai.

««« į viršų

««« atgal