Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarija

Seminarija, marijonų vienuolynas ir mažoji bazilikaJ. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Tel. (343) 9 22 20
Faks. (343) 9 27 15
El. p. seminarija@vk.lcn.lt

Trumpa istorija

1926 m. įsteigus Vilkaviškio vyskupiją, apsispręsta atidaryti ir savo kunigų seminariją. Ji laikinai įsikūrė Gižų dvaro rūmuose. 1930 m. klierikai persikėlė į naujai pastatytas seminarijos patalpas Vilkaviškyje.

  Senasis kunigų seminarijos pastatas Vilkaviškyje   Vilkaviškio kunigų seminarijos profesoriai 1930 m.

1944 m., prasidėjus antrai sovietų okupacijai, seminarijos veikla buvo sustabdyta, o rūmuose įkurdintas siuvimo fabrikas. Artėjant frontui, dalis klierikų pasitraukė į Vokietiją ir tęsė mokslą Eichstaett kunigų seminarijoje. Kiti pasiliko Lietuvoje ir persikėlė į Kauno seminariją.

1989 m. Vilkaviškio vyskupijai tapus pilnai savarankiška, buvo pasiryžta atkurti ir kunigų seminariją. Šį sprendimą išreiškiantį dekretą vysk. Juozas Žemaitis MIC pasirašė 1997 m. Seminarijos Globėju pasirinktas pal. Jurgis Matulaitis. Seminarija įsikūrė Marijampolėje 1999 m., suremontavus išnuomotą marijonų vienuolyno pastato dalį (J. Bendoriaus g. 3).

Tais pačiais metais Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijoje buvo įsteigtas Katalikų Teologijos Fakulteto Vytauto Didžiojo Universitete Vilkaviškio vyskupijos filialas. Vėliau jis reorganizuotas į šio Fakulteto Teologijos katedrą Marijampolėje, veikusią 2003–2005 metais. Sėkmingai baigę studijas, seminaristai įgydavo teologijos bakalauro laipsnį.

Klierikai galėjo reikštis jų pačių leidžiamame ir redaguojamame žurnale „Žingsniai ir stabtelėjimai“.

Vilkaviškio vyskupijos klierikai Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijoje buvo ugdomi iki 2004–2005 mokslo metų pabaigos. Mažėjantis pašaukimų skaičius ir galintys labai išaugti išlaikymo kaštai paskatino persvarstyti seminarijos perspektyvas. Buvo išklausyta daugumos vyskupijos kunigų nuomonė atskirų dekanatų susirinkimuose, taip pat sudaryta speciali komisija, kuriai pavesta įvertinti susiklosčiusią seminarijos padėtį ir paruošti siūlymus dėl tolesnio būsimų vyskupijos kunigų ugdymo organizavimo. Savo veiklos ataskaitą komisija pristatė Kunigų tarybai, kurios sprendimu remiantis nutarta Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminariją reorganizuoti ir jos klierikus perkelti į Kauno kunigų seminariją.

Seminarijos patalpose įkurtas Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinis centras, kuris siekia apjungti ir skatinti vyskupijos sielovados iniciatyvas.

  Seminarijos vadovybė ir klierikai po susitikimo su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu 2003 m. vasario 8 d.   Klierikai su prefektu kun. Rimu Skinkaičiu Kryžių kalne 2003 m. rugsėjo 5 d.


Informacija būsimiems kandidatams į kunigystę

Vilkaviškio vyskupija, būdama Visuotinės Bažnyčios dalimi, siekia su dėkingumu ir džiaugsmu priimti kiekvieną pašaukimą į kunigystę, pagelbėti jauniems žmonėms jį atpažinti, ugdyti ir puoselėti. Kunigo laukianti pjūtis yra didelė: švęsti Dievo meilę ir ja gydyti širdis Liturgijoje, sakramentuose, skelbti Dievo žodį vaikams ir jaunimui, suaugusiems ir seneliams. Jo reikia ne tik bažnyčioje, bet ir bendrojo lavinimo bei aukštosiose mokyklose, ligoninėse, kalėjimuose.

Kunigai Vilkaviškio vyskupijai rengiami Kauno kunigų seminarijoje. Į ją kviečiami doro elgesio jaunuoliai, praktikuojantys katalikai, baigę vidurinę ar jai tolygią mokyklą. Gavę klebono charakteristiką, kandidatai atvyksta pas savo vyskupą, kuris duoda nukreipimą į seminariją. Kiti reikalingi dokumentai ir detalesnė informacija pateikiama Kauno kunigų seminarijos internetinės svetainės skiltyje „Įstojimo sąlygos“.

««« atgal