Vyrų   •   Moterų

Moterų pašvęstojo gyvenimo institutai

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija (MVS)

Vyriausioji vadovė – ses. Viktorija Plečkaitytė
Svetainė internete

Prie Marijampolės mažosios bazilikos, švenčiant s. Viktorijos vienuolinio gyvenimo 75 m. jubiliejųVienuoliniai namai:

Marijampolėje
  1. P. Kriaučiūno g. 11, LT-68298 Marijampolė
  Tel. (343) 5 95 70
  Namų vyresnioji – ses. Ona REKLAITYTĖ
  2. P. Kriaučiūno g. 13, LT-68298 Marijampolė
  Namų vyresnioji – ses. Danutė JAKŠTAITĖ
Rumbonyse
  Laikinos vaikų globos namai MarijampolėjeRumbonių kaimas, LT-62187 Alytaus r.
  Tel. (315) 4 86 61
  Namų vyresnioji – ses. Sonata MARČIULIONYTĖ

Vargdienių seserų vienuoliją 1918 m. spalio 15 d. kanoniškuoju dekretu patvirtino vysk. A. Karosas. Pagal įsteigėjo palaimintojo arkivysk. J. Matulaičio mintį, seserys tarnauja vargdieniams, administruodamos ligonines, senelių ir vaikų globos namus ar dirbdamos šiose įstaigose. Be to, atsižvelgdamos į Bažnyčios padėtį ir poreikius, stengiasi eiti ten, kur labiausiai stinga pasiaukojusių ir sąžiningų darbininkų.

1940 m. seserys turėjo savo skyrius Alytuje, Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kudirkos Naumiestyje, Šakiuose, Kybartuose, Karkliniuose, Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje ir Simne.

Sovietinės okupacijos metais buvo nacionalizuoti vienuolijai priklausantys pastatai. Seserys, atleistos iš įstaigų, kuriose dirbo, slapta katekizavo vaikus, organizavo rekolekcijas vaikams ir jaunimui, daugino ir platino „LKB Kroniką“, kitą pogrindinę religinę literatūrą, vyko į misijas Sovietų Sąjungoje. Kelios seserys už šią veiklą buvo suimtos ir kalinamos.

Atgavus nepriklausomybę, seserys gali laisvai veikti pagal savo charizmą. Atgautuose ir naujai pastatytuose pastatuose Marijampolėje įsteigti senelių ir vaikų globos namai. Seserys vadovauja Rumbonių parapijos senelių namams, dėsto tikybą mokyklose.

1999 m. vienuolijai suteiktos popiežiškos teisės.

««« į viršų

Šventosios Šeimos seserų kongregacija (SF)

Šv. Šeimos seserys su šeimų sambūriu ir svečiais

Vienuolijos vyresnioji – ses. Inga Bernadeta LIENYTĖ
Svetainė internete

Vienuoliniai namai:

Marijampolėje
  1. Alyvų g. 1a, LT-68297 Marijampolė
  Tel. (343) 5 06 39
  2. Alyvų g. 9, LT-68297 Marijampolė
  Tel.
  3. Lietuvininkų g. 3, LT-68301 Marijampolė
  Tel. (343) 5 98 96
Vilkaviškyje
  Vyskupo A. Karoso g. 2, LT-70140 Vilkaviškis
  Tel. (342) 5 34 46

Vienuolijos gimimo data laikoma 1931 m. kovo 11 d., kai Marijampolės savivaldybė patvirtino Lietuvaičių Katalikių Bendrijos „Sesutės“ įstatus. Tų pačių metų liepos 8 d. juos patvirtino ir Vilkaviškio vyskupas A. Karosas.

Vienuolijos įsteigėja – Elzbieta Bendoravičiūtė. Vienas iš pagrindinių bendrijos tikslų – „patarnauti visuomenei švietimu, labdarybe ir artimo meilės darbais“. Marijampolėje įkurta mergaičių amatų mokykla ir bendrabutis bei senelių prieglauda.

Pakankamai subrendusi, bendrija pasivadino Šventosios Šeimos seserų vienuolija. Ją 1947 m. patvirtino Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojas kan. J. Stankevičius. 1994 m. vysk. J. Žemaitis MIC patvirtino atnaujintą vienuolijos konstituciją.

Antrosios sovietų okupacijos metu seserys veikė pogrindyje. Už vaikų katekizavimą, „LKB Kronikos“ dauginimą ir platinimą, ištikimą tarnavimą Bažnyčiai nukentėjo apie 20 seserų.

Vienuolijos charizma – išmintingas paprastumas ir šeimyniškumas. Vienuolijos tarnystė – pagalba šeimoms ir jaunimui bei kunigams parapijiniame darbe. Misija – visur kurti šeimynišką aplinką.

Atgavus nepriklausomybę, seserys dirba su Marijampolės šv. arkangelo Mykolo ir šv. Vincento Pauliečio parapijų jaunimu, įkūrė šeštadieninę mokyklėlę 6-11 metų vaikams bei šventosios Gianna Beretta Molla vardo šeimų sambūrį ir jiems vadovauja, organizuoja vaikams ir jaunimui stovyklas, dėsto tikybą Marijampolės miesto mokyklose, dirba Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centre.

««« į viršų

Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacija (ACJ)

  Su šeimų vaikučiaisAmerikos lietuvių g. 11, LT-46251 Kaunas
  Tel. (37) 33 88 20
  Faks. (37) 29 54 70
  El. p. sesastai@yahoo.com
  Generalinė vyresnioji – ses. Išganytojo Palaiminimų Marija Asta Venskauskaitė
  Namų vyresnioji – ses. Agnė Steponėnaitė

„Indėnų“ būrys: seserys širdietės vaikų stovyklojeDar prieš II Pasaulinį karą seserys Švč. Jėzaus Širdies tarnaitės (širdietės) turėjo savo skyrių Aleksote. Jos vadovavo ir dirbo vaikų darželiuose bei pradinėse mokyklose, senelių ir vaikų globos namuose, bažnytinių rūbų siuvyklose ir atliko kitus Bažnyčiai bei visuomenei naudingus darbus. Atgavus nepriklausomybę, Aleksote seserys širdietės pasistatė centrinius namus. Čia jos dirba su šeimomis, vaikų stovyklose.


««« į viršų

Šv. Elzbietos seserų kongregacija (CSSE)

  Seserys elzbietietės su jaunimuJ. Pabrėžos g. 1, LT-46306 Kaunas
  Tel./faks. (37) 42 05 39
  Namų vyresnioji – ses. M. Jolanta Falat
  Svetainė internete

Lietuvoje seserys elzbietietės įsikūrė apie 1924 m. Dirbo ligoninėse, vaikų namuose. Apie 1937 m. prel. Jono Mačiulio-Maironio sesuo Marcelė Mačiulytė kongregacijai padovanojo sklypą Kaune, Fredoje (Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje), kuriame seserys pasistatydino namą. Sovietinės valdžios metais namas buvo nacionalizuotas ir tik po 50-ties metų sugrąžintas. Atlikus kapitalinį remontą, jame apsigyveno seserys su globojamomis senelėmis. Seserys taip pat ruošia vaikus Pirmajai Komunijai, neša Dievo žodį darželinukams ir jų auklėtojoms, šelpia neturtingas šeimas.

««« į viršų

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (SJE)

Vienuoliniai namai:

Kybartuose
  Darvino g. 7, Kybartai, LT-70440 Vilkaviškio r.
  Tel. (614) 0 81 05
  Namų vyresnioji – ses. Julija Bernadeta Mališkaitė SJE
Veiveriuose
  Kauno g. 48, Veiveriai, LT-59292 Prienų r.
  Tel. (319) 6 81 49
  Namų vyresnioji – ses.

  Veiverių namų vyresniosios globai priklauso ir Kazlų Rūdoje gyvenančios seserys
  Gedimino g. 6, LT-69401 Kazlų Rūda
  Tel. (343) 2 68 82

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija gimė sovietinės okupacijos metais. Ją 1947-aisiais įsteigė kun. Pranciškus Masilionis SJ.

Kybartuose seserys aktyviai talkino, leidžiant „LKB Kroniką“. Eucharistinio Jėzaus seserys Bernadeta Mališkaitė, Elena Šuliauskaitė, Birutė Briliūtė, Ona Virginija Kavaliauskaitė, Ona Šarakauskaitė kartu su ses. Nijole Sadūnaite (Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacija) sudarė redakcinį branduolį, kuris ir po vyriausiojo „LKB Kronikos“ redaktoriaus kun. Sigito Tamkevičiaus SJ suėmimo tęsė jos leidybą iki pat 1989 m.

Šiuo metu Veiveriuose, Kazlų Rūdoje gyvenančios seserys katekizuoja vaikus, talkina parapijose. Kybartuose Eucharistinio Jėzaus seserys įkūrė Jono ir Jadvygos Prapuolenių vardo vaikų ir jaunimo centrą, kuriam vadovauja. Šiame centre krikščioniškai ugdomas parapijos jaunimas, vyksta bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis ir kitų parapijų jaunimu, stovyklų, būrelių ir laisvalaikio renginių organizavimas.

««« į viršų

Kitos seserys

Ses. Laimutė RIMKEVIČIŪTĖ (Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos seserų kongregacija) 1990-1999 m. organizavo katechetų rengimą Marijampolėje ir jam vadovavo. Dalyvavo vadovaujančioje grupėje, organizavusioje tikybos dėstymo programos 1–12 klasėms rengimą: ši programa paruošta 1993 m. Kartu su Zita Storpirštiene parašė tikybos vadovėlį trečioms klasėms „Dievas padeda“ (2000 m. 2-as pataisytas leidimas), pratybų sąsiuvinį ir knygą mokytojui. Parašė kitų knygų religine tematika ir tikybos dėstymo metodologiniais klausimais arba vadovavo jų ruošimui. 1991–2003 m. vadovavo Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centrui.

Ses. Birutė ŽEMAITYTĖ (Švč. Jėzaus Širdies mažųjų tarnaičių seserų kongregacija) virš dvidešimties metų dirbo gydytoja Alytaus apskrities Stasio Kudirkos vardo ligoninės reanimaciniame skyriuje. 1979–1989 m. atostogų laiku lankydavo Pavolgio vokiečius katalikus ir juos ruošdavo sakramentams. 1989 m. baigė t. Vaclovo Aliulio MIC vadovaujamas neakivaizdines teologijos studijas ir gavo diplomą su teise dėstyti vidurinėse ir aukštosiose mokyklose. Dalyvavo Alytaus „Caritas“ veikloje. Darbas su kaliniais, paskaitos sužadėtiniams – tai dar viena dalis ses. Birutės Žemaitytės evangelizavimo veiklos. Iš savo gydytojos reanimatologės ir evangelizavimo darbo patirties parašė ir išleido tris knygas.

««« atgal