Vyskupas   •   Vyskupas emeritas   •   Kunigų taryba   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai

Kunigų taryba

Konsultoriai:
kan. Jonas BALIŪNAS,
kan. Deimantas BROGYS,
kan. Donatas JASULAITIS,
mons. teol. lic. Gintautas KULIEŠIUS,
g. kan. Rimas SKINKAITIS,
kun. Gintaras URBŠTAS,
g. kan. Arūnas UŽUPIS.

Kiti nariai:
kun. soc. m. lic. Linas BALTRUŠAITIS,
kun. Rytis BALTRUŠAITIS,
prel. kan. Vytautas GUSTAITIS,
kun. Vaidotas LABAŠAUSKAS,
kun. Arvydas LIEPA,
kun. Vytautas MAZIRSKAS,
prel. Juozas PEČIUKONIS,
kun. Vilius SIKORSKAS,
kan. Valius ZUBAVIČIUS,
kan. Kęstutis ŽEMAITIS,
kun. Nerijus ŽVIRBLYS.

Kunigų taryba

Kunigų taryba – tai grupė kunigų, kurie atstovauja visai vyskupijos kunigijai ir yra tarsi vyskupo senatas. Ji pagal bažnytinės teisės normas padeda vyskupui valdyti vyskupiją.

Kunigų tarybos tikslas yra realizuoti veiksmingą vyskupo ir kunigų bendradarbiavimą plėtojant pastoracinę veiklą ir siekiant vyskupijos gerovės. Taryba turi skatinti visa, kas padeda ugdyti dvasininkus religiškai ir kultūriškai, rūpindamasi taip pat ir jų ekonomine padėtimi bei tarnystės ir gyvenimo problemomis.

Kunigų taryba turi patariamąjį balsą. Sprendimai dėl vyskupijos gėrio visais atvejais yra priimami tik kartu su vyskupu.

Vyskupas turi išklausyti Kunigų tarybos visuotinės teisės numatytais atvejais: dėl parapijų įkūrimo, panaikinimo ar pakeitimo, dėl naujos bažnyčios statybos, dėl bažnyčios atidavimo naudoti pasaulietiniams reikalams ir kt. Be to, vyskupas išklauso Kunigų tarybos kiekvieną kartą, kai dėl vyskupijos valdymo reikia priimti reikšmingesnius sprendimus.

Konsultorių kolegija

Iš Kunigų tarybos narių vyskupas skiria diecezijos Konsultorių kolegiją, kurią sudaro septyni asmenys. Jai vadovauja vyskupas.

Konsultorių kolegija pataria vyskupui, kai reikia imtis svarbių vyskupijos materialinei būklei veiksmų. Jai priklauso sutvarkyti vyskupijos valdymą, vyskupui mirus ar dėl kitos priežasties negalint eiti pareigų.

««« atgal