Naujienos

Sekminės Kryžių šventovėje

Metelių Kristaus Atsimainymo parapijoje Kryžių šventovė yra ta vieta, kur jau per 300 metų savo vaikų laukia stebuklingoji Dievo Motina. 1816 m. gegužės 25 d. koplyčioje Seinų vyskupijos oficiolas Augustinas Polikarpas Marciejevskis aukojo pirmąsias šv. Mišias, o popiežius Pijus VII maldininkams suteikė atlaidus.

Čia pastatyta koplyčia keletą kartų buvo sugriauta ir atstatyta. Dabartinė pastatyta 2000-taisiais. 2009 m. birželio 26 d. Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos dekretu Kryžių koplyčia paskelbta diecezine šventove.

Kryžiuose, kaip ir kasmet parapijos klebono kan. Vytauto Prajaros maldomis pas Aukščiausiąjį buvo užsakytas gražus oras. Gegužės 25d., sekmadienį, debesys išlaisvino dangaus skliautą. Skaisti žydruma ir auksiniai saulės spinduliai gobė šventovę, grakščiai iškilusią ant sodrios žalumos žemės kilimo. Ji kvietė piligrimus bendrystės maldai, atgailai ir džiaugsmui, kuris yra viena iš Šventosios Dvasios dovanų. Į Sekminių atlaidus gausiai susirinko maldininkai, tarp jų jaunuoliai, rimtai pasiruošę priimti Sutvirtinimo sakramentą. Į šventę atvyko ir Meteliuose apsistojusi jaunimo grupė, besiruošianti Alytaus miesto misijoms kurios vyks birželio 25-26 ir Lietuvos jaunimo dienoms 2015, kurios vyks birželio 27-28, Alytuje.

Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras Rimantas Norvila. Jam talkino vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, garbės kanauninkas Raimundas Žukauskas. Išpažinčių klausė kaimyninių parapijų kunigai.

Vyskupas džiaugėsi gausiai susirinkusiais tikinčiaisiais, dėkojo už šios šventovės ir atlaidų tradicijos palaikymą, kuri dvasiniu ryšiu ateina iki mūsų dienų. Jo Ekscelencija pamokslo metu kalbėjo apie dėkingumą Dievui. Apie tai, kiek daug gauna žmogus iš kito žmogaus gerumo. Tokios geranoriškos pagalbos pavyzdys yra šeima. Neskaičiuojant, nesiekiant jokio atlygio, skatinami tarpusavio meilės, bendrystės, tėvai pradeda rūpintis savo vaikais nuo kūdikio gimimo iki jo tapimo savarankiška asmenybe. Prie to prisideda seneliai, kiti žmonės. Toks materialinių ir dvasinių dalykų dovanojimas prašosi dėkingumo, žmogiško santykio. Noras tik gauti žeidžia artimo meilės ryšį. Tai dažniausiai pasitaiko paauglystėje, kai tėvų pastangos mažiau vertinamos. Žinoma, tai kartais būna ir tėvų perdėtas rūpestis, noras ir toliau viską reguliuoti jau sulaukusio pilnametystės vaiko gyvenime. Jis jau pats pajėgus savarankiškai priimti sprendimus, eiti savo gyvenimo keliu. Čia labai svarbu išsaugoti bendrystę, artimo meilę ir dėkingumą.
Dar dosniau, gausiomis dovanomis kiekvieną žmogų apdovanoja Dievas. Pirmiausia tai yra gyvenimo dovana, suteikianti įvairiausių galimybių, gausybę dvasinių malonių, kurių net nespėjame aprėpti. Ji atveria ir amžinojo gyvenimo perspektyvas. Ta atpirkimo dovana yra ypač svarbi, nes ją gali dovanoti tik Dievas. Per Sekmines, Kristaus atsiųstos Šventosios Dvasios šventę ir šiandien pravartu prisiminti, kad per Šv. Dvasią gauname daug dovanų: Krikšto, Sutvirtinimo, Sutaikinimo sakramentus.
Meilė vedanti į santuoką, gyvenimas susituokus, pasiaukojimas dėl kito, dėl šeimos yra tobulas Dievo meilės atspindys. Žmonių tarpusavio meilė nėra pilna be Dievo dovanų. Tai pasiekti nėra lengva. Ji gali sustiprėti per kasdienius pasiaukojimus ir padėti priaugti prie to amžinojo meilės ryšio su Dievu. Kaip ir šeimoje, artimų žmonių bendrystėje, taip ir su Dievu yra svarbus dėkingumas Jam. Dėkingumas Aukščiausiajam išvaduoja iš baimės ir veda į draugystę su Dievu. Tai mūsų viso gyvenimo kelias.
Vyskupas linkėjo, kad ši šviesi šventė primintų, kiek mes daug gauname iš Viešpaties, priimdami Jo dovanas ir dalindamiesi jomis su kitais. Linkėjo, jog kasdieniame gyvenime Šv. Dvasia padėtų tą ryšį stiprinti šeimoje, artimų žmonių rate, Bažnyčioje. Po pamokslo Jo Ekscelencija suteikė Sutvirtinimo sakramentą daugiau nei 50-čiai Metelių, Miroslavo, Krikštonių, Seirijų parapijų jaunuolių. Šv. Mišių pabaigoje vyko Švč. Sakramento garbinimas, procesija aplink bažnyčią. Pasibaigus liturgijai, vyskupas sutvirtinamiesiems įteikė pažymėjimus ir dovanėlę, kvietė jaunimą aktyviai dalyvauti Lietuvos Jaunimo dienose Alytuje.

Metelių parapijos klebonas kan. Vytautas Prajara padėkojo susirinkusiems maldininkams, kunigams, vyskupui Rimantui Norvilai, Kučiūnų parapijos choristams (vadovas J. Pileckas) ir visiems geros valios žmonėms, prisidėjusiems prie pasiruošimo atlaidams.

Su gėlių puokštėmis nusidriekė graži jaunuomenės eilutė. Gėlės ir jaudinantys padėkos žodžiai buvo skirta Jo Ekscelencijai vysk. R. Norvilai, klebonui kan. V. Prajarai, Seirijų Švč.M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonui teol. lic. Vitui Eidukaičiui ir Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos tikybos mokytojai Redai Tarasevičiūtei.

Džiugu buvo matyti laimingai besišypsančius mergaičių ir berniukų veidus, jų artimųjų akyse spindintį džiaugsmą. Visa širdimi jausti atnaujintą Šv. Dvasios dovanų – spindulių srautą, nušviečiantį „žemės klystkelius“.

Alvyra Grėbliūnienė

««« atgal