Naujienos

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Alksnėnuose

Sekmadienį prieš Žolinę ir Žolinės dieną ( rugpjūčio 15 d. ) Alksnėnų parapija šventę pasitiko akivaizdžiai patvarkyta Mažučių šaltinėlio aplinka. Bažnyčioje – baigtas restauruoti pagrindinis altorius, presbiterija. Už pagalbą ir paramą parapijos klebonas kun. Mindaugas Martinaitis dėkojo Vilkaviškio dekanui prel. Vytautui Gustaičiui, iš Alksnėnų kilusiam dabartiniam Veiverių klebonui g. kan. Kęstučiui Vosyliui, ūkininkui Sigitui Žilinskui, darniam duetui- architektui Zigmui Brazauskui ir meistrui staliui Antanui Šlapkauskui , o taip pat daugybei talkininkų. Bažnyčios choristai šventę papuošė darniau aidėjusiomis giesmėmis, o sekmadienio iškilmėse savo balsu Dievą ir Dievo Motiną Mariją šlovino dainininkas solistas Egidijus Bavikinas. Sekmadienį atlaidų šv. Mišias aukojo Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis su vienu seniausių ( 92 m. amžiaus) Vilkaviškio vyskupijos kunigų Broniumi Gimžausku.

Marijos dangun ėmimo dienos iškilmės prasidėjo gamtoje - šv. Mišiomis Mažučių šaltinėlio koplyčioje, esančioje kaimo lankoje, prie geležinkelio ir Alksnės upelio. Keliskart šv. Mišių tekstus užslopinęs pravažiuojančių traukinių gaudesys keitėsi su švelnaus vėjo šnarėjimu pageležinkelės ir paupės medžių viršūnėse. Taigi ir pamokslininko, atlaidų svečio pranciškono Juliaus Sasnausko pamąstymai, įžvalgos apie Mariją kaip nesikeičiantį pamaldumo šaltinį tikino, kad visa aplinka tarnauja žmogui kaip Dievo dovana ir visur visada kalba, šnabžda apie Dievą. Kunigas kvietė žmones patiems laiminti savo kasdienybę, poilsį, darbą, valgį, ypač vaikus, o taip pat ligonius, vargšus. Tie laiminimai daug laiko nepareikalaus, tačiau ir patį laimintoją palies palaima...

Alksnėnų bažnyčioje Žolinės atlaidų dienos šv. Mišias aukojo kunigas pranciškonas Julius Sasnauskas, kun. Kęstutis Vosylius, vadovavo kunigas jėzuitas Aldonas Gudaitis. Kun. A. Gudaičio homilijos minčių gija vedė į suvokimą, kaip Marija moko kontempliuoti Jėzų, linki priartėti prie jo, neliūdėti, o džiaugtis dabartine savo gyvenimo kelione, nuolatos patiriant Dievo artumą.

Pajausti Dievo artumą per Marijos garbinimą ir tikėjimą jos motiniška globa žmonės ypatingai kviečiama paskutiniaisiais mėnesio šeštadieniais. Taip pat ir šį, rugpjūčio 25 –ąją. Mažučių koplytėlėje šv. Mišios aukojamos 10 valandą, Alksnėnų bažnyčioje – 12 val. Šių Dievo Motinai pagarbinti skirtų paskutinių mėnesio šeštadienių tradicija užgimė ir įsitvirtino Dievui ir Tėvynei uoliai tarnavusio kunigo Antano Lukošaičio klebonavimo laikais. Tad ir neatsitiktinis šventoriuje ant jo kapo paminklo vienas iš užrašų: „Viskas Jėzui per Mariją.“

Parengta pagal B. Nenėnienės aprašymą.

„alksnenai2.JPG

„alksnenai1.JPG

««« atgal