Naujienos

Seinų vyskupijai - 200 metų

Rugsėjo 1 - 2 d. vyko iškilmingas Seinų vyskupijos įsteigimo 200 metų jubiliejaus minėjimas. Pačiuose Seinuose vykusioje dviejų dienų programoje dalyvavo būrys svečių iš įvairių Lenkijos bei Lietuvos vietų.

Ši sukaktis istoriškai ypač svarbi Vilkaviškio vyskupijai. Ji yra buvusi Seinų diecezijos dalis, kuri liko Lietuvos teritorijoje po sienų perdalijimo. Vienas iš ganytojų Seinų vyskupijoje buvo poetas A. Baranauskas, kuris yra palaidotas Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos kriptoje. Pagerbiant šią iškilią asmenybę, jubiliejaus proga buvo atidengtas memorialinis ženklas jam atminti. Taip pat šiai vyskupijai yra svarbus ir vysk. A. Karosas. Jis buvo paskutinysis tuometinės Seinų ir pirmasis naujai įsteigtos Vilkaviškio vyskupijos ganytojas.

Šiandien Seinuose stipri ir gyva lietuvių bendruomenė. Jos sielovadoje nuolat talkina ir vienas kunigas iš Lietuvos. Šiuo metu Seinuose darbuojasi kun. Petras Gucevičius (Vilniaus arkivyskupija).

Jubiliejaus proga buvo surengta mokslinė konferencija Seinų vyskupų rūmuose, kurioje pranešimą „Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai – Lietuvos nepriklausomybės kūrėjai“ skaitė Lietuvos mokslininkas dr. Algimantas Katilius. Taip pat buvusioje kunigų seminarijoje, suremontavus keletą jos patalpų, buvo atidaryta turtinga sakralinės tapybos paroda.

Rugsėjo 1 d. vykusioms šv. Mišioms Seinų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje vadovavo Elko vyskupas Jerzy Mazur SWD. Taip pat kartu koncelebravo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Ekscelencija savo pamoksle pabrėžė kad katalikus lietuvius ir lenkus šioje vyskupijoje jungė ir vienijo daug įvairių dalykų: bendras tikėjimas, pastangos išsaugoti katalikybę bei būtinybė ginti krikščioniškas vertybes rytų ir vakarų Europos sandūroje. Vyskupas minėjo: „Šiandieninė Vilkaviškio vyskupija, yra tarsi šaka išaugusi iš bendros su Seinų vyskupija šimtmečių istorijos, iš vieno katalikų tikėjimo, iš bendro siekio vesti Dievo tautą į išganymą. Istorijos tėkmėje mus taip pat artimai siejo 1831 ir 1863 metų sukilimų idėjos, bendra kova, bendra daugelio abiejų tautų žmonių kančia, mirtis ar tremtis, represijos po šių sukilimų. Tų laikų kovotojų ir kankinių prisiminimas vėl gi skatina ieškoti ne tiek kas mus skiria, bet kas suartina.“

Taip pat rugsėjo 2 d., sekmadienį, šv. Mišias aukojo titulinis Seinų vyskupas Jan Romeo Pawlowski.

„seinai1.jpeg

„seinai2.jpeg

Referentė Ona Kuzmaitė

««« atgal